Ρομποτική

Τα παιδιά με την ομαδική εργασία μαθαίνουν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται αρμονικά και να επιλύουν διάφορα προβλήματα. Μέσω της διερευνητικής μάθησης και της δημιουργικής εμπλοκής τους στη διαδικασία καλλιεργούν τεχνολογικές δεξιότητες και και αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία.

Η ρομποτική, ως κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μηχανές εκείνες που μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα στην καθημερινότητα, προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν την τεχνολογία, αλλά και να επωφεληθούν όλων των παραπάνω μέσα από την ενασχόλησή τους με τέτοιου είδους εργασίες. 

 

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ